Условия за ползване на сайта

Уважаеми клиенти преди да използвате нашият сайт и адаптирания Е-магазин, любезно Ви молим да се запознаете с условията

 • Сайтът: http://www.espresso1882.tripping-co.eu е собственост и се администрира от “Трипинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Николай Ракитин” № 4, телефон за контакти: 02/9438090.

  Всички права върху сайта са запазени и са собственост на “Трипинг” ЕООД. Съдържанието на сайта не може да се възпроизвежда дори и/или частично без писменото съгласие на “Трипинг” ЕООД.


 • Достъпът до сайта и  софтуера, съдържащ се в него се предоставят на потребителя във вида, в който са, без каквито и да е гаранции (изрични или мълчаливи), както и без всякаква отговорност съгласно действащото законодателство. “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта, освен в случаи на предумишлени действия. Във всички случаи “Трипинг” ЕООД не носи отговорност за непреки, съпътстващи, последващи и специални вреди, причинени от или във връзка с използването на сайта.


 •  Всяка информация за продукт или друга информация, публикувана чрез сайта се предоставя добросъвестно от “Трипинг” ЕООД, като същата се базира на източници, които се считат за абсолютно достоверни. Тази информация обаче не може да се тълкува, като създаваща каквито и да е гаранции или задължения за “Трипинг” ЕООД и не освобождава потребителя от задължението да извършва собствени проучвания и тестове.


 • Споменаването на търговски марки в сайта, които не са собственост на Трипинг Еоод има за цел единствено и само, максимално ясно да информира потребителя за предназначението на продукт или услуга предлагани от Трипинг Еоод.


 • Освен ако писмено изрично не е указано друго, съдържанието на Условията за продажби на “Трипинг” ЕООД  не се променят от сайта, неговото съдържание, материали и информация.


 • “Трипинг” ЕООД има право да променя и/или деактивира сайта или части от него без предизвестие, по свое усмотрение и без да носи каквато и да било отговорност за това, както и няма задължение да актуализира сайта.


 • Връзки към уебстраници на трети страни (хиперлинкове) не могат да се считат за одобрение на сайтовете на тези трети страни от “Трипинг” ЕООД и фирамата не носи отговорност за достъпността на такива сайтове или тяхното съдържание. Потребителят използва връзките към тези сайтове изцяло на собствен риск. “Трипинг” ЕООД не упражнява контрол върху сайтове, които се показват като резултати от търсене, сайтове, които съдържат приложения, продукти или услуги на Google, или линкове измежду разнообразните ни услуги. Тези други сайтове може да поставят свои собствени „cookies“ или други файлове на Вашия компютър, да събират или да изискват лична информация от Вас.


 • Публикуване на съдържание – Ако Ви бъде предложено да публикувате съдържание на Сайта, включително текст, графика, видео или аудио (Съдържание), Вие се задължавате при публикуване на Съдържанието да ни предоставите правата за неограничено ползване на тези материали, без да дължим заплащане на авторски права, а също така да ни предоставите правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, да създаваме производни материали, да разпространяваме, изпълняваме, поставяме и използваме всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието . Ако не възнамерявате да предоставите тези права на Нас, моля не публикувайте Вашето Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Вашето Съдържание на Сайта Вие гарантирате, че:

(оригинал) – Съдържанието е оригинално и Вие сте притежател на авторските права;

(липса на закононарушения) нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, или не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица;

(ограничения или заплащане) Ние можем да използваме, излъчваме и използваме по друг начин Съдържанието и да ползваме правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към Вас или трети лица и Вие се отказвате от всички т.нар. морални права в Съдържанието; 

(трети лица) Вие сте получили всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Нас няма да накърни никакви права на третите лица.

 • Седалището, адреса на управление, а също така и адреса, на който дружеството извършва преимуществено своята дейност, се намират в България и дейността на дружеството изцяло се съобразява с изискванията на българския Закон за защита на личните данни. Фирма Трипинг ЕООД е положила необходимата грижа за защита на данните предоставяни за он-лайн поръчки в прилежащия е-магазин или чрез други форми в сайта включително:форми за контакт или такива за дискутиране на съдържание. Предоставената информация се съхранява във външни защитени сървъри, преноса на данни е защитен с SSL протокол и 256 битово криптиране.


 • При изрично законово изискване “Трипинг” ЕООД може да разкрие на компетентни държавни органи Вашата лична информация. “Трипинг” ЕООД желае да е в помощ при прилагането на закона, защитата на интелектуалната собственост и сродните й права. Ние имаме право да разкрием събраната за Вас информация, когато законът, друг нормативен или индивидуален административен акт налагат това. “Трипинг” ЕООД е в пълното си право да разкрива лична информация в случай на съмнение, необходимост или във връзка с разследване на престъпление, нарушаване на авторски права, лични свободи и всякакъв тип дейност, която може да се третира като незаконна или може да въвлече “Трипинг” ЕООД в нарушение на закона.


 • Трипинг ЕООД си запазва правото да преустанови регистрации и сподели лична информация, когато сметне това за необходимо – с цел защита правата, собствеността и безопасността на компанията, нейните подразделения и партньори, които са в договорни отношения с “Трипинг” ЕООД, посетители на сайта или други. В това число се разглеждат и случаите с обмяна на информация с организации с оглед предотвратяване на измами.

Общи Условия

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уебсайта www.espresso1882.tripping-co.eu, наричан за краткост “уебсайта”, собственост на “ТРИПИНГ ЕООД, ЕИК 112588352, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Николай Ракитин” № 4, телефон за контакти: 02/9438090, наричан за краткост “продавач” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уебсайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “потребител”.
Използвайкиwww.espresso1882.tripping-co.eu за покупко-продажба на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

І. Предмет

1. Уебсайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора.
2. Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора/, продавачът не може да гарантира, че мониторът на потребителя ще покаже истинските цветове, размери и форми .

ІІ. Покупко-продажба 

3. Публикуването на основните характеристики на предлаганите стоки и на продажната им цена в уебсайта по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон да се направи заявка за закупуване в съответствие с тях.
4. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.
5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “www.espresso1882.tripping-co.eu ” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
6. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уебсайта стоки след извършване на следните фактически действия:
6.1. влиза в онлайн магазина на уебсайта www.espresso1882.tripping-co.eu;
6.2. избор на артикул по вид, размер и цена;
6.3. натиска бутона “Поръчай”, като това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично;

ІІІ. Цени и начин на плащане

7. Всички цени в уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.
8. Цената и разходите за доставка се добавят към стойността на поръчката според обявената схема .
9.Начини на плащане:
9.1.В брой /наложен платеж/ от потребителя или от трето лице от името на клиента
9.2. По банков път по банкова сметка на „ТРИПИНГ“ ЕООД след издаване на проформа фактура
9.3.С кредитна и дебитна карта, чрез системите за разплащане “PayPal”
10. Поръчки на стойност над 1500 лева се заплащат авансово чрез банков превод или системите за разплащане “PayPal”

ІV. Доставка

11. До 3 работни дни след потвърждаване на заявката, ако към самият продукт не е упоменато друго. В случай, че към даден продукт в магазина има посочен срок за доставка различен от горния,  то се приема срока упоменат при продукта. Поръчаната стока се доставя на посочения от потребителя адрес.

V. Отказ

12. Потребителят има право има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
12.1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
12.2. стоката  е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
13. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 /седем/ работни дни.
14. Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана или разопакована , без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Разходите по връщането на стоката са за сметка на купувача. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

VІ. Права и задължения на страните

15. Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
16. Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.
17. Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети “ТРИПИНГ” ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ТРИПИНГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

VII. Лични данни

18. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “www.espresso1882.tripping-co.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “ТРИПИНГ” ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.
19. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез „www.espresso1882.tripping-co.eu няма право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично съгласие на същия, изпратено на следния електронен адрес: office@tripping-co.eu. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
20. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “www.espresso1882.tripping-co.eu” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
20.1. е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
20.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
20.3. “ТРИПИНГ” ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VІIІ. Авторски права

21. Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

IX. Отговорност

22. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “www.espresso1882.tripping-co.eu” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “www.espresso1882.tripping-co.eu” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “ТРИПИНГ” ЕООД .

X..Гаранционно обслужване .

23.Гаранционното обслужване на стоките при които е предвидено такова вwww.espresso1882.tripping-co.euсе осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване „ТРИПИНГ” ЕООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

XI. Промени в Общите условия

24. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и.

За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния  съд.

Цени на доставка:

 • Всяка поръчка на стойност над 70.00 лв., направена от нашия фирмен Е-магазин се доставя безплатно за територията на цялата страна.
 • За всяка поръчка на стойност под 70.00 лв., се заплаща доставка 4.00 лв. за цялата страна.
 • За поръчки с фиксиран точен час, независимо от тяхната стойност, се заплаща цена от 7 лв.

Стойността на доставката се начислява допълнително върху стойността на поръчката.

Пример: Ако сумата, която е формирана от Вашата поръчка е 50.00 лв., цената, която ще трябва да заплатите на куриера е 54.00 лв. В тази цена е включена доставката, наложения платеж и застраховка.

За посочен точен час за доставка, допълнителното начисление върху доставката от страна на куриерските фирми е за сметка на Клиента.

Ако желаете да получите фактура с пратката си, трябва коректно да отбележите следните данни:

 1. Фирма / Три Имена
 2. ЕИН (Рег. по ДДС)/ ЕГН
 3. МОЛ (за фирми)
 4. Адрес на регистрация/ Адрес по ЛК

Поръчаните стоки се доставят от куриерски фирми, с които Трипинг ЕООД има сключен договор. Пратките се доставят на адрес за доставка, посочен от клиента в рамките на 1 до 3 работни дни в зависимост от спецификата на продукта и адреса за доставка., ако изрично не е посочен друг срок на продуктите.

Заплащането на закупените стоки се осъществява по начини, посочени в общите условия, а именно наложен платеж, чрез системата за разплащане с кредитни и дебитни карти PayPal или чрез банков превод. Доставки, платени по банка или чрез Pay Pal се извършват след получаване на превода. Разходите за наложен платеж и застраховка на стоките са за сметка на Трипинг ЕООД, освен в случай на изрично желание от страна на получателя за доставка от куриерска фирма, с която нямаме сключен договор. В този случай разходите се калкулират според тарифата на съответната фирма и са за сметка на получателя.

Поръчките се обработват до 15.00 часа на всеки работен ден. Направена поръчка след 15.00 часа се обработва до 15.00 часа на следващия работен ден. Работни дни на Е-магазина от Понеделник до Петък, 09:00 – 18:00 часа. Поръчки, направени през почивни дни или национални празници се обработват първия работен ден след тях.

За всяка направена поръчка, ще се свържем с Вас за потвърждение.

Непотвърдени поръчки не се изпращат. Направени поръчки без посочен телефон за връзка не се обработват и изпращат.

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет страницата https://www.espresso1882.tripping-co.eu
Оценяваме факта, че посещавате нашия сайт и приветстваме интереса ви към нашето дружество, продукти и услуги. Считаме, че защитата на данни е знак за качество, ориентирано спрямо клиента и затова се отнасяме много сериознo към защитата на вашата поверителна информация при обработката на личните ви данни. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни

Информация, която събираме и как я използваме

Лична информация
Изборът за предоставяне на лична информация (вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес) в този уеб сайт е изцяло Ваш. Информацията може да бъде предоставена по начините описани по-долу в документа. Там  е разяснено  и как тя  ще бъде използвана от нас.
Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на вашите поръчки, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща).

Форми „За контакт” или „Обратна връзка”

Ако се свържете с нас чрез формите за  „Контакти“ или „Обратна връзка“, намиращи се в този сайт, трябва да ни предоставите следната информация: Вашето име и имейл адрес, име на фирма, адрес на фирма, телефон за контакт, град, държава, ПК… Тази информация ни е необходима единствено, зада можем да имаме обратна връзка с Вас респективно с Вашата фирма. Полетата във формите, които не са задължителни, може да се попълнят само по Ваше желание.

Въпросници и анкети

Понякога е възможно да изискваме от потребителите на сайта да попълнят онлайн въпросници или анкети свързани с  проучване на общественото мнение и нагласите относно дейността ни. Отговорите на тези въпросници и анкети ще ни помогне за усъвършенстване на дейносттани. При провеждането на тези изследвания може да ви попитаме за Вашето име и имейл адрес.

Друга информация

Това е информация, която ни позволява да идентифицираме потребителя на нашия сайт. Тя ни дава отоговри  отнасящи се до: брой потребители, брой посетени страници, как потребителя е стигнал до нашия сайт….др.  Събирането на тази информация, ни показва как да оптимизираме сайта си, така, че да бъде максимално полезен и удобен за потребителите. Данните се събират посредством опции на браузерите, които са описани по-долу в документа.


Cookies могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашите Интернет сайтове. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Уеб сигнали


Определени страници от нашия сайт съдържат „уеб сигнали“ (известни още, като интернет бележки, пикселни маркери и ясни GIF файлове). Тези уеб сигнали дават възможност на трети страни да получат информация, като адрес на компютъра, който тегли информация от страницата, вида на използвания браузер и др. Тази информация събираме и съхраняване посредством Log Files, и я използваме единствено за собствени цели.

Информация, която споделяме:

Ние не предоставяме и  по никакъв начин не разкриваме данни за  личната информация на посетителите на нашия уеб сайт, освен в случаите описани по-долу.
Ние използваме вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато след надлежно разглеждане интересите на всички лица, счетем, че това е от съществено значение за опазването на основателните търговските интереси на Трипинг ЕООД.

Информация, която предоставяме:

Ние предаваме вашите лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Връзки с други сайтове

За ваше удобство и пълнота на информацията, в нашият сайт има и връзки с други сайтове, свързани с дейността ни. Тези сайтове могат да имат свои собствени декларации за поверителност.  В случай , че посетите накой от сайтовете, които имат връзка с нашия, Ви препоръчваме да се запознаете с  техните декларации за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието им, както и за условията им за ползване на лични данни.

Защита на деца

Този уеб-сайт не е насочена към деца на възраст под  тринадесет години. В този сайт не се събират лични данни за деца на възраст под 16 години. Ако разберем, че по невнимание сме получи лична информация от посетители на възраст под тринадесет години, ще изтрием информацията от нашите бази с данни.

Как защитаваме личните данни?

Ние използваме , административни, технически и физически мерки за защита срещу неупълномощено разкриване, използване, промяна или унищожаване на лични данни, които предоставяте на този уеб сайт. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) технология, за да запазим личната информация, която предоставят на този сайт.
Актуализации на нашата декларация за поверителност
Тази декларация за защита  на лични данни може да се актуализира периодично и без предизвестие. На видно място в сайта ще публикуваме информация за всички съществени промени в нашата декларация за поверителност.